Työntekijöiden hyvinvointi

Uskomme, että työntekijöidemme terveys ja hyvinvointi muodostavat tärkeän osan heidän työkyvystään. Varmistaaksemme työntekijöidemme työkyvyn tarjoamme heille laadukasta työterveyshuoltoa. 

Edistämme myös varhaisen välittämisen mallia, jolla pyritään ennaltaehkäisemään ja havaitsemaan ajoissa työntekijöiden terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät negatiiviset kehityssuunnat. Mallin ansiosta esihenkilöt voivat myös tarjota asianmukaista ja oikea-aikaista tukea työntekijöille sekä edistää vuoropuhelua osana yrityskulttuuria. Kannustamme työntekijöitämme liikkumaan vapaa-ajalla tukemalla erilaisia siihen tarkoitettuja vaihtoehtoja. 

Ammatillinen kehittyminen on Orthexille tärkeää, ja työntekijöillämme on mahdollisuus osallistua erilaisille kursseille ja seminaareihin tarvittaessa. Uudet työntekijät perehdytetään yritykseen ja tehtäviinsä perusteellisesti.

Orthex tavoittelee tapaturmatonta työskentelykulttuuria ja toimintomme on saanut työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan ISO 45001 -sertifikaatin. Haluamme varmistaa, että kaikki työntekijämme voivat työskennellä turvallisesti joka päivä. Tehtaissamme terveyteen ja turvallisuuteen liittyviin tekijöihin on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta työntekijät voivat keskittyä omaan tehtäväänsä ja tuotanto sujuu hyvin. Haluamme ehkäistä tapaturmia, joten kannustamme työntekijöitämme ilmoittamaan kaikista läheltä piti -tilanteista, vaarallisista käytännöistä ja muista turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Kaikki ilmoitukset tutkitaan tarkasti, ja samankaltaisten tilanteiden toistuminen pyritään estämään ehkäisevillä toimilla. Kemikaalien turvallisen käytön varmistamiseksi työntekijöillämme on käytössä dokumentit, jotka sisältävät tietoja kemikaalien vaarallisuudesta, asianmukaiset käyttöohjeet sekä ohjeet vaadituista suojavarusteista.

Orthexin eettiset toimintaperiaatteet koskevat kaikkia työntekijöitämme ja johtoa. Eettisissä toimintaperiaatteissa määritellään tärkeimmät periaatteet, joiden mukaan harjoitamme liiketoimintaa, kohtelemme toisiamme ja suojaamme Orthexin omaisuutta. Kannustamme työntekijöitä ilmoittamaan kaikesta eettisten toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta esihenkilöilleen tai Orthexin whistleblowing-ilmoituskanavan kautta.