klikkaa tästä
verkkokauppaan
Sijoittajat
Toivelista
  • Toivelistasi on tyhjä, selaa tuotteitamme ja lisää niitä listalle.

Vanha rekisteriseloste

Rekisteriseloste, päivitetty 30.10.2020

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Oy Orthex Finland Ab
Y-tunnus 2262436-7
Suomalaistentie 7
02270 Espoo, Suomi
Puhelin: +358 (0)19 329 61
Faksi: +358 (0)19 381 022
Sähköposti: verkkokauppa@orthexgroup.com

2. Rekisteriasioita hoitava taho

Oy Orthex Finland Ab / Asiakaspalvelu
Suomalaistentie 7
02270 Espoo, Suomi
Puhelin: +358 (0)19 329 61
Faksi: +358 (0)19 381 022
Sähköposti: verkkokauppa@orthexgroup.com

3. Rekisterin nimi

Oy Orthex Finland Ab:n verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Orthexin Suomen verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Orthexin verkkokaupan toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Orthexin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Orthex saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Orthexin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

5. Rekisterin tietosisältö

5.1. Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

5.2. Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse antaessaan henkilötietojaan Orthexin verkkokaupassa. Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Mahdolliseen sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti ja/ tai mobiili) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja mm. viranomaisille sekä suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolainsäädäntöä noudattaen. Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden päättymisen jälkeen.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta 2).

12. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).